Myllypuiston jokiuomaa kunnostetaan kesään saakka

Seinäjoen uomaa kunnostetaan Mallaskoskelta Sahanlammelle saakka.

Matias Helinko

KAUPUNKI 470 metriä Seinäjoen vähävetistä uomaa kunnostetaan Mallaskosken ja Sahanlammen padon välillä. Kunnostus lisää virtaamia ja edistää kalojen elinympäristöä.

Seinäjoessa virtaava vesi on osassa pääuomaa vähäistä säännöstelypatojen ja tekoaltaan vuoksi.

Kaupungin läpi virtaavan vähävetisen joenuoman virkistyskäytön edistämisestä, joen kunnostustarpeesta sekä juoksutusten lisäämisestä on keskusteltu 1990-luvun lopulta saakka.

Joen kunnostamiseksi on nyt laadittu suunnitelma. Työn taustalla ovat Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttamat selvitykset Seinäjoen kuivan uoman kunnostusmahdollisuuksista. Myöhemmin organisaatiot ovat tilanneet ulkopuoliselta insinööritoimistolta kunnostussuunnitelman, jossa on esitetty 11 kunnostustarpeessa olevaa koskialuetta.

Nyt toteutetaan suunnitelman mukaisesti ensimmäinen osuus Mallaskosken ja Sahanlammen padon välisellä osuudella.

Tavoitteena on lisätä virtaavan veden määrää keskittämällä virtaus vähävetisenä aikana pienemmälle alueelle. Tällä pyritään mahdollistamaan kalojen nousu sekä parantamaan yleisesti ottaen jokimaisemaa.

Suunnitelman mukaan joen ylittävän kävelysillan alapuolelle toteutetaan rakenteet, jotka ohjaavat virtaamia joen reuna-alueille.

Kaupungin puoleiselta rehevältä alueelta poistetaan kasvillisuutta. Paikkaan kaivetaan sivu-uoma, joka kivetään ja sorastetaan kalojen elinympäristöksi.

Mallaskosken keskiosalla uoman keskelle toteutetaan neljä virtausohjainta. Samalla rantaviivaa monipuolistetaan isoilla kivillä, montuilla ja sorastuksilla.

Oikean reunan vanha juoksutusuoma kunnostetaan kaloille paremmin soveltuvaksi elinympäristöksi. Kosken yläosaan on suunniteltu virtausohjain, joka samalla pitää yllä veden korkeutta Sahanlammen kalatien ja virtausohjaimen välillä.

Sahanlammella kunnostetaan vuonna 2006 toteutettu kalatie.

Kalatietä loivennetaan yläosasta. Tämä tehdään täyttämällä uomaa nykyisen luonnonkivellä ja kalliolouheella. Juoksutusaukon yläpuolta täytetään siten, että aukon yläpuolelle voidaan asentaa sorastus, jonka yläpinta on juoksutusaukon alareunan tasolla.

Mallaskosken ja Sahanlammen padon välisen alueen kunnostuksen kustannusarvion on noin 120 000 euroa. Tästä kaupungin ja Seinäjoen Energian yhteinen osuus on puolet eli 60 000 euroa. Toisen puolen kunnostuksesta rahoittaa valtio.

Matias Helinko