Etelä-Suomen Median verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Etelä-Suomen Median lehtien (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) hallinnoimilla verkkosivuilla käytettävissä olevat palvelut, kuten verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat, verkkokaupat ja muut maksuttomat tai maksulliset palvelut muodostavat alla olevissa käyttöehdoissa (jäljempänä ”Käyttöehdot”) tarkoitetut verkkopalvelut (jäljempänä "Verkkopalvelu"). Verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja, erillisissä maksuttomissa tai maksullisissa palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia erityisehtoja sekä Verkkopalvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen käyttöehtoja. Verkkopalvelut on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta tai sovita.

2. Käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen Verkkopalvelun käyttösopimus

Käyttämällä yllä määriteltyjä Verkkopalveluja sitoudut noudattamaan kulloinkin käyttöhetkellä voimassa olevia Käyttöehtoja. Yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten palvelukohtaisten ehtojen hyväksymistä näiden Käyttöehtojen lisäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä sinulta voidaan pyytää erillinen suostumus käyttöehtojen noudattamiseen. Rekisteröityminen edellyttää Käyttäjältä palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisten henkilötietojen luovutusta. Verkkopalveluihin liittyvien henkilötietojen käytön osalta pyydämme Sinua tutustumaan Verkkopalvelun Tietosuojaselosteeseen. Verkkopalveluja koskeva sopimus Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä syntyy, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun ja samalla hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot. Sopimus voi syntyä myös kun Käyttäjä ryhtyy muulla Palveluntarjoajan hyväksymällä tavalla käyttämään palvelua.

3. Kolmannen osapuolen palvelut

Verkkopalvelu sisältää linkkejä myös ulkopuolisiin, kolmannen osapuolen hallinnoimiin verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Näissä Käyttöehdoissa tarkoitettu Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, palveluista tai sivustojen toiminnallisuudesta.

4. Palveluntarjoajan sisältövastuu

Palveluntarjoaja vastaa verkkopalvelun toimituksellisen ja muun itse laatimansa sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei etukäteen tutki tai käsittele Verkkopalveluissa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla käyttäjien esittämiä näkemyksiä, mielipiteitä tai muita aineistoja. Palveluntarjoaja vastaa näiltä osin ainoastaan epäasialliseksi tai lain vastaiseksi osoittautuvan aineiston poistamisesta Verkkopalvelusta.

5. Käyttäjän toimittama aineisto

Osassa Verkkopalveluista Käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Palveluntarjoajalle tai aineiston julkaisemiseen Verkkopalvelussa itse. Palveluntarjoaja ei tarkasta lähettämääsi aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Mikäli lähetät Palveluntarjoajalle aineistoa, tai tallennat tai muutoin levität Verkkopalveluiden kautta aineistoa, sinun tulee varmistaa, että; - aineisto ei sisällä mitään lakien vastaista, oikeuksia loukkaavaa tai muutoin sopimatonta materiaalia, - aineisto on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa, eikä myöskään sisällä viruksia tai muita haittaa aiheuttavia ominaisuuksia. Käyttäjän Verkkopalveluihin tallentama tai palveluiden avulla levittämä aineisto ei edusta Palveluntarjoajan mielipidettä tai osoita Palveluntarjoajan kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan. Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista Verkkopalveluihin lähetetty tai tallennettu aineisto kokonaan tai osittain, tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna Verkkopalveluissa ja Palveluntarjoajan hallitsemissa lehdissä ja/tai liittää aineistoa johonkin toiseen tuottamaansa aineistoon tai palveluun. Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja ei maksa edellä määritellyistä Käyttäjän aineistojen julkaisemisista palkkiota tai muuta korvausta, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Käyttäjä vastaa sekä Palveluntarjoajaa että kolmansia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kenenkään tai minkään tahon tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään lain vastaista, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa levittämänsä aineiston sisällöstä.

6. Vastuun rajoitus

Palveluntarjoaja tarjoaa Verkkopalvelut yksittäisine palveluineen ja mahdollisine tuotteineen ”sellaisina kuin ne ovat”, ilman erityistakuita. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Mikään tässä sopimuksessa ei kuitenkaan rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia. Käyttäjä vastaa omalle tietojärjestelmälleen aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu sisällön lataamisesta Verkkopalvelusta (mukaan lukien mahdolliset virukset). Verkkopalvelua koskevissa ongelmatilanteissa pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

7. Maksulliset palvelut

Palveluntarjoajan Verkkopalvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin maksullisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan sen hinnat ja maksuehdot. Palveluntarjoaja voi muuttaa Verkkopalveluihin sisältyvien yksittäisten palvelujen hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin ilmoittamalla siitä selkeästi palvelun yhteydessä. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä kunkin palvelun verkkosivustolta. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy maksullisiin Verkkopalveluihin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta maksumuistutuksesta huolimatta.

8. Oikeudet

Verkkopalvelujen sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkopalveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, ja iskulauseet voivat olla suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten perusteella. Verkkopalveluiden ja niiden sisältämän aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet ovat joko palveluntarjoajalla tai mahdollisilla kolmansilla tahoilla. Käyttäjä ei saa Verkkopalveluihin muita oikeuksia kuin oikeuden käyttää palveluja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa, lukuun ottamatta omaa aineistoaan, valmistaa Verkkopalveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan kirjallista lupaa tai lain pakottavien säännösten sen salliessa. Palveluntarjoaja ja muut oikeudenhaltijat voivat myöntää Käyttäjille sisällön käyttöoikeuksia esim. Creative Commons -lisenssillä. Tällöin käyttöoikeuksien laajuus ja muut käytön ehdot määritellään ao. sisällön yhteydessä Verkkopalvelussa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Verkkopalveluihin saamaansa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

9. Käyttäjän vahinkovastuu

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen tai mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjä on vastuussa Palveluntarjoajalle ilmoittamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen mm. salasanojen hallinnoinnissa. Mikäli jokin Verkkopalvelun yksittäisistä palveluista edellyttää käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen käyttämistä, Käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen huolellisesta säilyttämisestä siten, että ne eivät päädy kenenkään kolmannen osapuolen käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, jotka tehdään oikealla tunnuksella ja salasanalla ao. palvelussa. Mikäli Käyttäjä huomaa ja tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan käytetään luvatta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja suosittelee luottamuksellisuuden varmistamiseksi, että Käyttäjä vaihtaa salasanansa sopivin väliajoin.

10. Tietoturvallisuus

Verkkopalvelut ja verkkoympäristö yleisesti eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Verkkopalvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajan tietojärjestelmille.

11. Muut ehdot

Näihin Verkkopalvelun Käyttöehtoihin, ja yksittäisten palveluiden erityisehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa, Suomen lakia soveltaen. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

12. Käyttöehtojen voimassaolo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa 2.6.2008 alkaen toistaiseksi. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Verkkopalveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Verkkopalvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaisesti rajoittaa Verkkopalveluihin pääsyä tai lopettaa Verkkopalveluiden tuottaminen kokonaan tai osittain, noudattaen kuitenkin Käyttäjän kanssa esim. maksullisista palveluista tekemiään sopimuksia.

Luetuimmat

Uusimmat