Kolumni | Yhteinen muutosmatka

Hyvinvointialueen valmistelussa olevat asiantuntijat ja siirtyvien organisaatioiden työntekijät työskentelevät aktiivisesti yhdessä luottamushenkilöiden ja sidosryhmien edustajien kanssa sen varmistamiseksi, että kaikki olisi valmista vuoden vaihteessa. Palvelutarpeisiin ja kehitysnäkymiin perehtyminen on kiivaimmillaan. Valmistelutyötä tehdään huolellisesti pohtien, mikä olisi parasta alueen asukkaille ja henkilöstölle. Tällä hetkellä työstämme hyvinvointialuestrategiaa, jossa päätetään toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista tehtävien toteuttamiseen.

Strategia sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus huomioiden. Pelastustoimen palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, voimavarat ja tuotettavat palvelut.

Miten voimme yhdessä varmistaa, että asukkaat saavat parhaat mahdolliset sote- ja pelastustoimen palvelut tiukkenevasta rahoituksesta huolimatta? Entä kuinka takaamme, että meillä on tulevaisuudessakin riittävästi osaajia tarjoamassa hoitoa, palvelua ja turvallisuutta niitä tarvitseville? Tahtotila löytää ratkaisut on vahva. Rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa on kartoitettava eri vaihtoehtoja. Päätökset tuotantotavoista tulee perustua yhteisiin palvelukriteereihin muun muassa oman tuotannon, ostopalvelujen ja palvelusetelien osalta.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen on aikaa jäljellä 145 työpäivää. Valmisteltavia asioita on paljon, mutta palastelemalla ne pienemmiksi kokonaisuuksiksi niiden tekeminen onnistuu. Muutosmatka jatkuu vuoden vaihteen jälkeenkin. Hiljalleen hitsaudumme yhtenäisiksi hyvinvointialueen palveluiden ja toimintakäytänteiden osalta –asukkaiden ja työntekijöiden parhaaksi. Olkoon muutosmatkamme elämyksiä, uuden oppimista ja mahdollisuuksia täynnä.

Kirjoittaja on hyvinvointialueen muutosjohtaja, YTM