Etelä-Pohjanmaalla epäily törkeästä ympäristön turmelemisesta

Poliisi epäilee Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan maalausalaan liittyvän yhtiön vastuuhenkilön ja yhden yhtiön työntekijän syyllistyneen törkeään ympäristön turmelemiseen. Esitutkinta kohdistuu vuodesta 1999 vuoteen 2019 asti.

Esitutkinta käynnistyi ympäristöviranomaisten tekemien havaintojen ja tarkastuskäyntien perusteella vuonna 2018. Yhtiön toiminnassa ei ympäristöviranomaisten mukaan ole noudatettu ympäristölupaehtoja useista kehotuksista huolimatta. Toiminnanharjoittajaa on huomautettu ongelmajätteiden varastoinnista ja hävittämisestä polttamalla. Toiminnanharjoittajaa on pyydetty hakemaan uutta ympäristölupaa, pitämään jätekirjanpitoa ja toimittamaan jätteet asianmukaisesti ongelmajätelaitokselle. Yhtiö ei ole näitä määräyksiä noudattanut.

Yrityksen kiinteistöalue on ympäristöviranomaisten määräämänä toimena puhdistettu noin viisi vuotta sitten, jolloin kemikaaleja vietiin jätteenkäsittelylaitokselle yli 100.000 kilon edestä. Toinen maa-alueen puhdistaminen on tehty myöhemmin. Näiden kahden eri puhdistamisen kustannukset nousevat yli 150.000 euroon. Mikäli pohjavedessä todetaan pilaantumista, joka voi ilmetä vuosienkin päästä, niin taloudelliset vahingot voivat nousta huomattaviksi.

Esitutkinta on valmistunut ja sen perusteella toiminnanharjoittajan epäillään tahallaan noin kymmenen vuoden ajan päästäneen ympäristöön ongelmajätettä, käsittelemällä ja säilyttämällä ongelmajätettä lupaehtojen vastaisesti tietoisena siitä, että yhtiö toimii I-luokan pohjavesialueella. Toiminnanharjoittajan epäillään mm. polttaneen ongelmajätettä kiinteistön alueella ja varastoineen jätettä kiinteistölle lupaehtojen vastaisesti sekä jättäneen toimittamatta jätteet ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Yhtiön kirjanpidossa ei ole merkintöjä kemikaalien hävittämiseen liittyen.

Ympäristölupaehtojen mukaan ongelmajätteet olisi pitänyt toimittaa Oy Ekokem Ab:n ongelmajätteiden käsittelylaitokseen tai muuhun luvalliseen laitokseen. Jätteet tulisi myös asianmukaisesti merkitä ja niistä olisi tullut pitää kirjanpitoa jätelajeittain. Jätteitä ja ongelmajätteitä varastoitaessa on varaston oltava tiivis ja turvavälinein sekä -toimin varustettu siten, ettei haitallisia aineita pääse maaperään tai pohjavesiin, eikä jätevesi- tai pintavesiviemäriin.

Esitutkinnan perusteella tekoa on pidettävä törkeänä ympäristön turmelemisena mm. sen tahallisuuden, pitkäkestoisuuden, I-luokan pohjavesialueella tapahtuneiden muutoksien takia. Teko on ollut omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista tai ympäristön muuttumista.

Esitutkintapöytäkirja on lähetetty syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjävirastoon.

Etusivulla nyt

Luetuimmat