Kuntalaisilla on osallistumisen paikka tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa

Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuiston suunnittelu on ympäristövaikutusten arviointiohjelmavaiheessa. Kuntalaiset voivat lausua näkemyksensä hankkeesta. Hanke koskettaa myös lapualaisia ja ilmajokelaisia.

Kuortaneen kunnan ja Seinäjoen puolella Nurmon alueille sijoittuvasta Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuistohankkeesta on mahdollista antaa mielipide heinäkuun ensimmäiseen päivään saakka. Sähkönsiirron reittivaihtoehdot on vedetty Kuortaneen ja Seinäjoen lisäksi myös Ilmajoen ja Lapuan alueille, joten hanke koskettaa seudulla itse puistoaluetta laajemmin.

– Yleisölle on järjestetty kaupungin, YVA-konsulttiyrityksen, hankevastaavan yrityksen Ilmattaren ja viranomaisten yhteinen infotilaisuus sekä Kuortaneella että Seinäjoella. Osa yleisöstä osallistui verkkoyhteyksien päästä Teamsilla, kertoo ylitarkastaja Heli Rasimus ELY-keskuksesta.

Avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi kuntalaiset voivat ilmaista kantansa hankkeeseen vapaamuotoisilla mielipiteillä, jotka toimitetaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisenä tai paperikirjeenä. Myös alueella toimivat harrasteseurat voivat antaa mielipiteensä hankkeesta. Kuntalaisten näkemys kuullaan lain velvoittamalla tavalla.

– YVA-menettelyssä kansalaisilla on täysin avoin osallistumisoikeus riippumatta siitä, onko jokin hanke omakohtaisesti koskettava vai kiinnostaako se yleisestä mielenkiinnosta. Kaikki saadut mielipiteet ja lausunnot kirjataan osaksi ELY:n antamaa lausuntoa. Jokaisella mielipiteellä on merkitystä. Lähelle tulevat asiat kiinnostavat ihmisiä, se näkyi Seinäjoen tiedotustilaisuudessakin. Yleisesti tuulivoimahankkeet ovat herättäneet kuntalaisissa aktiivisuutta teollisuushankkeita enemmän, vaikka YVA-menettely on niissä vastaavanlainen. Tuulivoimaa ajetaan nyt voimakkaasti ja se herättää kiinnostusta, sillä se on uutta eikä siitä tiedetä vielä kaikkea, Rasimus toteaa.

Kaikki saadut mielipiteet ja lausunnot kirjataan osaksi ELY:n antamaa lausuntoa. Jokaisella mielipiteellä on merkitystä.

Heli Rasimus, ylitarkastaja, ELY-keskus

ELY:n lausunnossa nostetaan esille mielipiteissä yleisimmin esitetyt kohdat.

– Kaikki mielipiteet käydään läpi ja ne toimitetaan hankevastaavalle yritykselle. Yleisesti ottaen tuulipuistohankkeista saadut mielipiteet vaihtelevat laidasta laitaan. On lyhyesti ilmaistuja kannanottoja ja on perusteltuja esityksiä. Alueen harrastetoimijoilta, kuten metsästysseuroilta ja kyläyhdistyksiltä, saadaan usein koottu kannanotto. Luontoarvoihin liittyviä perusteluja saadaan parhaiten juuri alueen luonnon ja sen erityispiirteet tuntevilta kuntalaisilta, Rasimus selvittää.

Kuntalaisilla on hankkeen eri vaiheissa useampi tilaisuus ilmaista kantansa suunnitelmiin.

– Meneillään olevan YVA-vaiheen jälkeen toinen mahdollisuus on kaavaluonnoksen YVA-vaiheessa. Kolmas mahdollisuus on suunnitelman ehdotusvaiheessa. Lisäksi järjestämme hankkeen edetessä yleisölle tiedotustilaisuuksia, sanoo hankekehityspäällikkö Noora Jaakamo Ilmatar Oy:stä.

Kuntalaisaktiivisuus ympäristöön laajasti vaikuttavassa rakentamishankkeessa on positiivista.

– Mukavasti on aktiivisuutta kuntalaisten toimesta, Jaakamo toteaa.

Hankkeen arviointiohjelmavaihe vie tämän vuoden. Kuntalaisten kannattaa olla aktiivisia juuri nyt. Mielipiteen voi antaa myös nimettömänä.

– Nyt selvitetään sitä, mitä kaikkea tulee selvittää hankkeen etenemiseksi. Yleisön kuuleminen on osa hankkeen suunnittelua, lain mukaisesti, Jaakamo sanoo.

Ympäristövaikutukset arviointiin

Hankkeesta vastaava tekee YVA-arviointiohjelman eli suunnitelman siitä, millä keinoilla vaikutukset arvioidaan.

YVA ohjaa hanketoimijoita päätöksenteossa antaen vertailutietoa hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdoista.

YVA tehdään vuosittain muutamille kymmenille hankkeille (mm. tuulivoimapuistot, jätteenkäsittelylaitokset, kaivokset, isot teolliset laitokset)

Lähde: ELY-keskus

Kuntalaiset voivat vaikuttaa juuri nyt

Johanna Koskiahde

Kouran kylässä Nurmossa on herätty keväällä huomaamaan käynnissä oleva elinympäristön muokkaava hanke. Palopättäränmäelle nouseva tuulivoimapuisto tulee muuttamaan maiseman pysyvästi. Huoli asutuksen kupeeseen rakentuvien ennätyssuurten voimaloiden vaikutuksista asumisen laatuun ja asukkaiden hyvinvointiin on nostattanut yhteisöllistä voimaa.

– Itsekin kiinnitin huomiota hankkeeseen sattumalta, luettuani postilaatikkoon jaetun lehtisen tuulivoimapuistohankkeen etenemisestä alueella. Niin vaivihkaa kuntapäätöksenteossa viedään kaavoitushankkeita eteenpäin, että harva niistä on tietoinen. Vähiin jää tavallisella kuntalaisella virallisten ilmoitusten lukeminen. Siksi suurin osa suunniteltujen tuulivoimaloiden vaikutuspiiriin joutuvista onkin autuaan tietämätön koko hankkeesta. Toivoisin hankkeita koskien selvästi avoimempaa tiedotuslinjaa. Tiedotustilaisuuksia alueen kylille ja yhteydenottoja myös siirtolinjan alle jäävien maiden omistajiin, pohtii seinäjokelainen Susanna Lavila.

Lavila on aktivoitunut vaatimaan perheensä kodin läheisyyteen nouseville tuulivoimaloille kolmen kilometrin suojaetäisyyttä asutukseen. Moni kunta on etäisyyden määritellyt, Seinäjoki ei. Lavila on kiertänyt kylän taloja informoiden hankkeesta ja keräten nimiä suojaetäisyyttä vaativaan kuntalaisaloitteeseen.

– Minä, kuten valtaosa Palopättäränmäen hanketta vastustavista kuntalaisista, en vastusta tuulivoimaa, vaan vastustan voimaloiden sijoittamista lähelle asutusta. Asumatonta metsää ja merenrantaa Suomessa riittää, ja silti voimalat vaikutuksineen tuodaan ihmisten kotien viereen, kustannussyistä, hän toteaa.

Uhkana on metsämaan pakkolunastus siirtolinjan alta, alueen talojen arvon menetys ja terveyshaitat.

– Tuulivoimaa ajetaan nyt voimakkaasti, vaikka tieto sen vaikutuksista on puutteellista. Kuntia houkuttavat tuulivoimaloista saatavat kiinteistöverot, vaikka kasvavana kaupunkiseutuna Seinäjoki voisi saavuttaa samat tulot kunnallisverona, Lavila sanoo.

Koura-seura on ottanut hankkeeseen kielteisen kanan.

– Osa maanomistajista on jo ilmaissut myönteisen kannan maidensa vuokraamiseen. Hankkeen puolelta ei kuitenkaan ole otettu yhteyttä sähkönsiirtolinjojen alle jäävien, itse tuulivoimapuistoa laajempien metsäalueiden omistajiin. Ei tarvitse, koska maat voidaan pakkolunastaa sähkölinjoja varten, huomauttaa Lavila.

Palopättärän alueella sijaitsevien luontokohteiden, kuten maakotkan reviirin ja rakennettujen lintukosteikkojen, merkitys on meneillään olevan ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena.

– Kaikki havainnot ja mielipiteet alueen arvokkaista luontokohteista ovat tärkeitä ja ne tulee nyt viedä ELY-keskuksen tietoon. Aikaa on 1. heinäkuuta saakka. Vaikka lasten ja aikuisten terveys ja hyvinvointi ei riitä syyksi muuttaa suunnitelmaa, alueella asuva liito-orava tai maakotka voi sen muuttaa, Lavila toteaa.

Lavila toivoo, että kuntalaiset ovat tietoisia siitä, että vaikuttaa voi. Nyt on juuri aika ilmaista kantansa kuntalaisena.

– Mielipiteen lähettäminen ELY-keskukselle ei vaadi paljoa. Itse mielelläni autan asiassa, tässä on joutunut niin perusteellisesti asiaan perehtymään. Mieluusti käyttäisin aikani muutoin, mutta jonkun on tartuttava toimeen. Tässä on myös meidän omaisuus ja perheen hyvinvointi uhattuna, Lavila huokaisee.

Etusivulla nyt

Luetuimmat